പ്രധാന വിവരങ്ങള്‍

ഫോണ്‍ & വിലാസം

ഓഫീസ് റസിഡന്‍സ് സ്ഥിര മേല്‍വിലാസം:
റൂം നമ്പർ.358,
ഒന്നാം നില,
പ്രധാന ബ്ലോക്ക്,
സർക്കാർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്,
തിരുവനന്തപുരം.
ഫോൺ : 0471-2332021, 0471-2333176
മൊബൈൽ: 9495969787
ഇ-മെയിൽ: min.for@kerala.gov.in
കാവേരി,
കന്റോൺമെന്റ് ഹൗസിന് സമീപം,
പാളയം,
തിരുവനന്തപുരം
വർഷ,
ചൊവ്വ പി.ഒ.
കണ്ണൂർ – 670006
ഫോൺ നമ്പർ: 0497-2726156

വിലാസം

മന്ത്രിയുടെ പേഴ്‌സണല്‍ സ്റ്റാഫ്

തസ്തിക പേര് ഫോണ്‍
ഓഫീസ് Mob/ മൊബൈല്‍
പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. കെ.എസ്.മധുസൂദനൻ 0471-2332021 9188404060
അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. ജെ. ഷൈൻ 0471-2332021 9447061522
അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. ശ്യാംകുമാർ എസ്. പി. 0471-2332021 9447013480
അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. വിനോദ്കുമാർ. എം 0471-2332021 9745522168
അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. ഷാജി പി.ടി. 0471-2332021 9846900911
അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. പി.എസ്. സലിൽ 0471-2332021 9447993893
അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. ബിജു ജേക്കബ് 04712332021 7025140000
പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റന്റ് ശ്രീ. ബാലകൃഷ്ണൻ ടി.കെ. 0471-2332021 9747074258
അഡീഷണൽ പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റന്റ് ശ്രീ. ജാബിർ. എ. പി. 0471-2332021 8089456552
അഡീഷണൽ പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റന്റ് ശ്രീ. ആസിഫ് സഹീർ ബി.എം. 0471-2332021 9895302843

വിലാസം

വിവരാവകാശം

സംസ്ഥാന പൊതു വിവരാവകാശ ഓഫീസർ
ശ്രീ. ശ്യാമകുമാർ എസ്. പി.
അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി
ടെലഫോൺ: 0471-2332021
മൊബൈൽ: 9447013480
അപ്പലെറ്റ് അതോററ്റി
ശ്രീ. കെ. എസ്. മധുസൂദനൻ
പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി
ടെലഫോൺ: 0471-2332021
മൊബൈൽ: 9188404060