ക്രമ നമ്പര്‍ തീയതി പത്രം  വാര്‍ത്ത
1 01-06-2022 മാതൃഭൂമി 

 

02-06-2022 ദേശാഭിമാനി 
3 03-06-2022 മാതൃഭൂമി 
4 03-06-2022 ദേശാഭിമാനി 
5 03-06-2022 ദേശാഭിമാനി 
6 03-06-2022 ജനയുഗം 
7 03-06-2022 ജനയുഗം 
8 06-06-2022 മലയാള മനോരമ 
9 06-06-2022 ദേശാഭിമാനി 
10 21-06-2022 മലയാള മനോരമ 
11 21-06-2022 ദീപിക 
12 16-07-2022  
13      
14