ക്രമ നമ്പര്‍ തീയതി പത്രം  വാര്‍ത്ത
1 01-06-2022 മാതൃഭൂമി 

 

02-06-2022 ദേശാഭിമാനി 
3 03-06-2022 മാതൃഭൂമി 
4 03-06-2022 ദേശാഭിമാനി 
5 03-06-2022 ദേശാഭിമാനി 
6 03-06-2022 ജനയുഗം 
7 03-06-2022 ജനയുഗം 
8 06-06-2022 മലയാള മനോരമ 
9 06-06-2022 ദേശാഭിമാനി 
10 21-06-2022 മലയാള മനോരമ 
11 21-06-2022 ദീപിക 
12 16-07-2022 ദേശാഭിമാനി 
13 14-09-2022  മലയാള മനോരമ 
14 03-10-2022  ജനയുഗം 
15  06-10-2022  മലയാള മനോരമ 
16 22-09-2022 ദീപിക 
17  17-10-2022 കേരളാ കൌമുദി 
17  17-09-2022 ജനയുഗം 
18 29-10-2022 ഹിന്ദു 
19  31-10-2022 കേരള കൌമുദി 
20 03-11-2022 ഹിന്ദു 
21 04-11-2022 ഹിന്ദു 
22 09-01-2023 ഹിന്ദു 
23 11-01-2023  മാതൃഭൂമി
24 12-01-2023 ദേശാഭിമാനി  
25 12-01-2023 ഹിന്ദു 
26 19-01-2023 മലയാള മനോരമ 
27 03-02-2023 ദേശാഭിമാനി 
28 17-02-2023  ദേശാഭിമാനി 
29 18-03-2023  മലയാള മനോരമ 
30 30-03-2023 ജനയുഗം 
31 03-04-2023 ദേശാഭിമാനി 
32 05-04-2023 ദേശാഭിമാനി 
33 19-04-2023 ദേശാഭിമാനി 
34 16-05-2023 ജനയുഗം 
35 16-05-2023 ജനയുഗം 
36 16-05-2023 ജനയുഗം 
37 16-05-2023 ജനയുഗം 
38 09-06-2023 ജനയുഗം 
39 12-06-2023 ദേശാഭിമാനി 
40

03-07-2023

ഹിന്ദു 
41 11-07-2023 ദേശാഭിമാനി 
42 21-07-2023 ദേശാഭിമാനി 
43

17-08-2023

മാതൃഭൂമി 
44 30-09-2023 ഹിന്ദു 
45 04-10-2023 ജനയുഗം 
46 07-10-2023 ജനയുഗം 
47      
48      
49      
50      
51