ക്രമ നമ്പര്‍ തീയതി പത്രം  വാര്‍ത്ത
1 01-06-2022 മാതൃഭൂമി 

 

02-06-2022 ദേശാഭിമാനി 
3 03-06-2022 മാതൃഭൂമി 
4 03-06-2022 ദേശാഭിമാനി 
5 03-06-2022 ദേശാഭിമാനി 
6 03-06-2022 ജനയുഗം 
7 03-06-2022 ജനയുഗം 
8 06-06-2022 മലയാള മനോരമ 
9 06-06-2022 ദേശാഭിമാനി 
10 21-06-2022 മലയാള മനോരമ 
11 21-06-2022 ദീപിക 
12 16-07-2022 ദേശാഭിമാനി 
13 14-09-2022  മലയാള മനോരമ 
14 03-10-2022  ജനയുഗം 
15  06-10-2022  മലയാള മനോരമ 
16 22-09-2022 ദീപിക 
17  17-10-2022 കേരളാ കൌമുദി 
17  17-09-2022 ജനയുഗം 
18 29-10-2022 ഹിന്ദു 
19  31-10-2022 കേരള കൌമുദി 
20 03-11-2022 ഹിന്ദു 
21 04-11-2022 ഹിന്ദു 
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      
31