ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലേറെ പഴക്കമുള്ള മൃഗശാല തൃശൂരിനടുത്തുള്ള പുത്തൂർ വനമേഖലയിലേക്ക് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടു മുൻപ് വിഭാവനം ചെയ്തതാണ് ഈ പദ്ധതി. കിഫ്ബിയിൽ നിന്നുള്ള ധനസഹായത്തോടെ ഇത് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായി അതിവേഗം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. 2020 അവസാനത്തോടെ തൃശൂർ മൃഗശാലയിലുള്ള മൃഗങ്ങളെ പുത്തൂരിലേക്ക് മാറ്റാനാണ് പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 338 ഏക്കർ