കെപ്കോയുടെ കീഴിലുളള ഹാച്ചറികളുടെയും ഫാമുകളുടെയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ വികസിപ്പിച്ച് ഉത്പാദനക്ഷമത വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി കുടപ്പനക്കുന്ന് ഇറച്ചിക്കോഴി പ്രജനന കേന്ദ്രത്തിലെ ഹാച്ചറി ശാസ്ത്രീയമായി നവീകരിച്ചു.  പ്രസ്തുത ഹാച്ചറിയുടെ ഉദ്ഘാടനം 2018 ജൂലൈ 24-ാം തീയതി തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് കുടപ്പനക്കുന്ന് ഫാമില്‍ എം.എല്‍.എ മുരളീധരന്‍റെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ നടക്കുന്ന യോഗത്തില്‍