ഈ സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരമേറ്റ ശേഷം മ്യൂസിയം മൃഗശാലാ വകുപ്പിലെ മൃഗശാലകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെയും, നേട്ടങ്ങളുടെയും സംക്ഷിപ്ത കുറിപ്പ് :   ഇന്‍ഡ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന മൃഗശാലകളിലൊന്നായ തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാല 36.02 ഏക്കറിലായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു. മൃഗശാലയില്‍ സസ്തനികള്‍ 28, ഉരഗങ്ങള്‍ 25, പക്ഷികള്‍ 53 എന്നിങ്ങനെ 106 വംശങ്ങളിലായി