കേരള പൌൾട്രി ഡെവലപ്പ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ - 10ലക്ഷംരൂപ നൽകി