തൃശൂർ മൃഗശാലയിലെ മൃഗങ്ങളെ ഈ വർഷം ഡിസംബറോടെ പുത്തൂർ സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിലേക്ക് മാറ്റുമെന്ന് വനം-വന്യജീവി വകുപ്പ് മന്ത്രി അഡ്വ. കെ. രാജു അറിയിച്ചു. സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിൽ സംസ്ഥാന വനമഹോത്സവം ഉദ്ഘാടനത്തിന് ശേഷം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. 360 കോടിയുടെ സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിനായി കിഫ്ബിയിൽനിന്ന് 269.75 കോടി രൂപയും ബാക്കി സംസ്ഥാന വിഹിതമായും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2018 ഫെബ്രുവരിയിൽ ആരംഭിച്ച ഒന്നാംഘട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാല് കൂടുകളുടെ നിർമ്മാണം അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ്. രണ്ടും മൂന്നും ഘട്ടങ്ങളായി 19 കൂടുകളുടെ നിർമ്മാണം കേന്ദ്ര പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്നു. 338 ഏക്കർ വനഭൂമിയിൽ വന്യജീവികളെ പരിപാലിക്കുന്നതിനായി 23 കൂടുകൾ, സൂ ഹോസ്പിറ്റൽ സമുച്ചയം, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.