മൃഗ സംരക്ഷണ വകുപ്പ്
എല്ലാ ജില്ലയിലും
കണ്‍ട്രോള്‍ റൂം തുറന്നു

\http://minister-forest.kerala.gov.in/wp-content/uploads/2019/08/News-09.08.18.pdf