മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് കഴിഞ്ഞ മൂ് വര്‍ഷങ്ങളിലായി കൈവരിച്ച നേ'ങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടുള്ള 'വികസന മുറ്റേത്തിന്റെ മൂു വര്‍ഷങ്ങള്‍' എ പുസ്തകം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ചേംബറില്‍ വച്ചു നട ചടങ്ങില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ വനം മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് മന്ത്രി അഡ്വ.കെ.രാജുവിന് നല്‍കിക്കൊണ്ടാണ് പ്രകാശനം ചെയ്തത്. മൃഗസംരക്ഷണ വുകപ്പ് ഡയറക്ടര്‍ ഡോ.എം.കെ.പ്രസാദ്