ശബരിമല ശരണ ജപം -വാർത്ത വ്യാജം തന്നെ – പിന്നിൽ ആസൂത്രിത നീക്കമെന്ന് സംശയമെന്നു മന്ത്രി കെ രാജു http://minister-forest.kerala.gov.in/wp-content/uploads/2019/07/News-sabarimala.pdf