കേരള ഫീഡ്സ് കാലിത്തീറ്റയ്ക്ക് വിലകുറയ്ക്കാൻ മന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശം