പുത്തൂർ സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് രണ്ടാംഘട്ടം ഡിസംബറിൽ ആരംഭിക്കും