പ്രളയക്കെടുതി-മൃഗപരിപാലനത്തിന് പ്രത്യേക ക്യാമ്പുകൾ കൂടുതലായി ആരംഭിക്കും