മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് പ്രവര്‍ത്തനത്തിന്റെ സംക്ഷിപ്ത രൂപം ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന മുഖ്യ പ്രശ്നമായ കറവക്കാരുടെ ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് മുഖേന കറവയന്ത്രം സ്ഥാപിക്കുന്ന പദ്ധതി കൊണ്ടണ്ടു വന്നു. ഒരു ഗുണഭോക്താവിന് 25000/- രൂപ ധനസഹായം നല്‍കുന്ന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ ശക്തമായ ഇടപെടലിലൂടെ കേന്ദ്ര ഫണ്ടണ്ടുകള്‍ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന് ലഭ്യമാക്കി. ഇത്തരത്തില്‍